Trhový poriadok

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016

 

zo dňa 21.04.2016

 

TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU – MOŠOVSKÝ JARMOK

 

 

Obec Mošovce, Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SR NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Mošovce toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1.

 

TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU – MOŠOVSKÝ JARMOK

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na Mošovskom jarmoku (ďalej len MJ), ktorého správcom je Obec Mošovce-Obecný úrad Mošovce, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na MJ a oprávnenie orgánov dozoru pri kontrole tohto VZN počas konania MJ.

 

Čl. 2

Základné pojmy

 

Na účely tohto VZN sa :

   a) príležitostným trhom rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas konania MJ,

   b) čestným predsedom MJ je starosta obce,

   c) starosta obce menuje a odvoláva členov organizačného výboru MJ,

   d) organizačným výborom MJ sa rozumie skupina zamestnancov OcÚ, poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj ďalších organizácií zabezpečujúcich technické
       a organizačné podmienky konania MJ.

 

Čl. 3

Určenie priestoru MJ

 

Miestom konania MJ je Kollárovo námestie s časťami priľahlých ulíc Krčméryho, Jána Kollára, Partizánska a Mládeže.

 

 

Čl. 4

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

1.Počas MJ je možné predávať nasledovné výrobky:

   a) produkty z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie, zelenina, zemiaky    
       (okrem sadbových), zeleninové kvetinové sadivo, lesné plody,

   b) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva,
       košíkarské výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože,

   c) okrasná keramika, umelé kvety,

   d) potravinárske výrobky (mäsové výrobky, pekárenské a cukrárenské výrobky, neoznačené
       konzumné vajcia z vlastnej výroby tzv. prebytkov ak pochádzajú z vlastného chovu
       predávajúceho, med zdravotne nezávadný, pričom každý kus balenia musí byť označený
       etiketou s predpísanými údajmi,

   e) spotrebné výrobky najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
       elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
       výrobky, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hračky,

   f) knihy, denná a periodická tlač,

   g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

   h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

   i) destiláty, spotrebiteľský balené alkoholické nápoje,

   j) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu,

   k) ovocie, zelenina a kvetiny

 

2. Počas MJ možno poskytovať tieto služby:

   a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

   b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, kovanie domáceho náradia,

   c) oprava dáždnikov, brašnárske služby, kľúčové služby,

   d) zdobenie perníkov

   e) ľudová technická zábava

   f) prezentácia produktov a tovaru

   g) tetovanie umývateľnými prostriedkami

   h) maľovanie portrétov, fotografovanie

 

3. Na MJ sa zakazuje predávať:

   a) zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky,

   b) lieky, jedy, omamné a psychotropné látky,

   c) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,

   d) živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat
       organizované zväzmi a združeniami chovateľov.

 

Čl. 5

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1.Počas konania MJ môžu poskytovať a predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby na základe povolenia vydaného obcou. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v predajných zariadeniach s dočasným stanovišťom (ďalej len v stánkoch), ktoré sú vo vlastníctve predávajúceho.

2.Počas MJ nie je povolené premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality – zmena prideleného predajného miesta určeného v povolení vydanom obcou.

3.Predávajúci na MJ je povinný :

   a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,

   b) dodržiavať trhový poriadok,

   c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,

   d) dodržiavať pokyny členov organizačného výboru a organizačný poriadok MJ

   e) dodržiavať Potravinový kódex SR č. 981/1996-100, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane
       zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
       neskorších predpisov ako aj ostatných hygienických predpisov, zdravotnej nezávadnosti
       potravinárskych výrobkov a surovín, uskladnenia, zdravotnej a odbornej spôsobilosti ,

   f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

   g) pri predaji váženého tovaru umožniť spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,

4.Predávajúci na MJ je povinný predložiť správcovi MJ a orgánom dozoru:

   a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov ( výpis z obchodného registra,
       živnostenský list)

   b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
       vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,

   c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
       rozmnoženinou,

   d) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
       registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového
       kódu virtuálnej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového
       kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením
       ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
       služieb používať elektronickú alebo virtuálnu pokladnicu,

   e) doklad o zaplatení účastníckeho poplatku MJ

 

Čl. 6

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

 

1.Trhovými dňami pre konanie MJ sú spravidla piatok a sobota v prvom októbrovom týždni. Presný termín konania, predajný a prevádzkový čas určí organizačný výbor osobitne pre každý rok v Organizačnom poriadku MJ.

2. Predajný a prevádzkový čas Mošovského jarmoku:

    Piatok 6.00 hod. – 18.00 hod.

    Sobota 6.00 hod.- 18.00 hod.

3. Pre stánky s občerstvením je predajný a prevádzkový čas predĺžený do 22.00 hod.

 

Čl. 7

Účastnícky poplatok

 

1.Účastnícky poplatok za jarmok sa riadi cenníkom určeným v organizačnom poriadku MJ. Celková výška účastníckeho poplatku je stanovená v závislosti od sortimentu predávaného tovaru a veľkosti zastavanej plochy stánku na dobu trvania jarmoku t. j. 2 dni.

 

 

Čl. 8

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

1.Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný vložiť do prenosných odpadových košov. Drevené prepravky a kartónové krabice nie je dovolené vyhadzovať do odpadových košov, predávajúci je povinný zabezpečiť likvidáciu na vlastné náklady. Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných vpustí ako i vylievanie iných nečistôt v stánkoch a ich okolí. Povrch verejného priestranstva musí zostať nepoškodený

 

Čl. 9

Sankčný systém

 

1.Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :

   a) príslušní zamestnanci OcÚ

   b) dobrovoľníci z radov občanov a poslanci obecného zastupiteľstva,

   c) hlavný kontrolór obce,

2. Za priestupky menšieho rozsahu možno uložiť fyzickej osobe blokovú pokutu do výšky 33 eur.

3. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku pri predaji podľa § 24 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno uložiť pokutu do výšky 331 eur.

4. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže starosta obce podľa ustanovenia § 13 ods. 9 písm. b) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov  uložiť pokutu do výšky 6638 eur.

5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

 

Čl. 10

Zrušovacie ustanovenie

 

Dňom 08.05.2016 vrátane sa ruší doterajšie VZN „Trhový poriadok príležitostného trhu – Mošovský jarmok“

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

1.Návrh tohto VZN „Trhový poriadok príležitostného trhu – Mošovský jarmok“ bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 06.04.2016.

2. Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach sa uznieslo na tomto VZN dňa 21.04.2016 pod číslom uznesenia E/16/2016

3.VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

4.VZN č 1/2016 nadobúda účinnosť dňa 09.05.2016.

 

  Ing. Peter Košík

    starosta obce