Organizačný poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
24. MOŠOVSKÉHO JARMOKU

Pre usporiadanie 24. Mošovského jarmoku, jeho zabezpečenie po organizačno-technickej stránke sa vydáva tento jednotný organizačný poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku.

Čl. I
Čas a miesto konania jarmoku:

Mošovský jarmok sa uskutoční v Mošovciach na Kollárovom námestí, časti ulíc J. Kollára, Krčméryho, Partizánska, Mládeže v dňoch 05. – 06.10.2018.

Správcom 24. Mošovského jarmoku je Obec Mošovce.

Čl. II.
Organizačné zabezpečenie

Správca poveruje organizačný výbor organizačným zabezpečením a priebehom Mošovského jarmoku, ktorého pokynmi sú povinní riadiť sa všetci účastníci jarmoku.

Zloženie organizačného výboru jarmoku:

Predseda organizačného výboru:
Ing. Ingrid Bubelínyová

Členovia výboru: Peter Hrča, Igor Žila, Bc. Danuša Lúdiková, Peter Zubáň, Mária Solárová, Vladimír Lilge, Jana Fančiová

Predsedovia komisií:

1.Komisia technická – predseda: Igor Žila
2. Komisia dopravná – predseda: Vladimír Lilge
3. Komisia kultúrno-propagačná – predseda: Bc. Danuša Lúdiková
4. Komisia pre organizáciu a prípravu súťaží – predseda Jana Fančiová
5. Komisia poriadková – predseda: Peter Zubáň
6. Komisia ekonomická, návrhy a výber poplatkov – predseda: Mária Solárová

Úlohy komisií:

1. Komisia technická
- zabezpečuje prípravu zariadení na spoločenské podujatia / súťaže, program /,
- zabezpečenie doplnkového vybavenia k predaju / prípojky sieti /,
- vybavenie areálu jarmoku nádobami na odpad, čistenie, odvoz odpadu,
- inštalácia prenosných hygienických zariadení,
- riadi sa pokynmi organizačného výboru

2. Komisia dopravná
- zabezpečuje riešenie dopravnej situácie jarmoku,
- plní úlohy súvisiace s technicko-dopravnou činnosťou počas jarmočných dní,
- riadi sa pokynmi organizačného výboru

3. Komisia kultúrno - propagačná
- zabezpečuje celkovú propagáciu jarmoku,
- pripravuje a organizuje program oficiálnych hostí jarmoku
- navrhuje program kultúrnych a spoločenských podujatí jarmoku,
- zabezpečuje priebeh súťaží a organizáciu programu jarmoku,
- plní ďalšie úlohy organizačného výboru

4. Komisia pre organizáciu a prípravu súťaží:
- zabezpečuje organizáciu súťaží a priebeh súťaží na jarmoku,
- plní ďalšie úlohy organizačného výboru,

5. Komisia poriadková
- zodpovedá za dodržiavanie organizačného poriadku účastníkmi jarmoku,
- zabezpečuje kontrólnu a poriadkovú činnosť počas jarmočných dní,
- dbá na dodržiavanie verejného poriadku,
- rozhoduje o prideľovaní a rozmiestňovaní predajných miest a zábavných zariadení,
- usmerňuje a dohliada na rozmiestňovanie predajných stánkov a zariadení podľa plánu,
- umiestňuje náhradných účastníkov na neobsadené predajné miesta,
- plní ďalšie úlohy organizačného výboru

6. Komisia ekonomická, návrhy a výber poplatkov
- rieši finančné zabezpečenie organizácie jarmoku,
- navrhuje a vyberá poplatky za účasť na jarmoku,
- kontroluje predávajúcich na mieste na označenie stánku a správnosť výšky poplatku,
- spracuje záverečné vyúčtovanie a ekonomické vyhodnotenie jarmoku.
- riadi sa pokynmi organizačného výboru

Čl. III.
Predajná doba

Otvorenie 24. Mošovského jarmoku sa uskutoční 6.októbra 2018 /sobota/ o 10.00 hod. Predajné miesta je možné zriaďovať v piatok od 06.30 hod.

Predajná doba:
Piatok 5.10.2018:  6.30 - 18.00 hod.
Sobota 6.10.2018:  6.00 - 18.00 hod.

Ambulantný predaj občerstvenia v mieste konania jarmoku je povolený do 22.00 hod. Prevádzky v nebytových priestoroch v rámci areálu jarmoku sa počas jarmočných dní riadia prevádzkovou dobou určenou rozhodnutím starostu obce o určení prevádzkovej doby. Zmeny prevádzkového času týchto prevádzok podliehajú súhlasu organizačného výboru a musia byť schválené starostom obce v súlade s platným znením VZN obce Mošovce číslo 1/2016.

Spôsob organizácie a podmienky účasti na Mošovskom jarmoku:

1 Prípravu a priebeh po stránke organizačnej a technicko-materiálnej riadi organizačný výbor jarmoku. Plnenie jednotlivých úloh je zabezpečené prostredníctvom odborných komisií.

2. Príprava a priebeh sa riadi organizačným poriadkom jarmoku schváleným starostom obce a trhovým poriadkom Mošovského jarmoku, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov.

3.V zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o ochrane
zdravia ľudí, fyzická alebo právnická osoba pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín pri hromadných akciách je povinná vyžiadať si posudok orgánu na ochranu zdravia.

4. Organizácia účasti predávajúcich je na základe záväzných prihlášok k účasti na Mošovskom jarmoku.

5. Termín uzávierky podávania prihlášok je do 31.8.2018. Po tomto termíne môžu byť prihlášky prijaté u správcu jarmoku len v odôvodnených prípadoch so súčasnou úhradou účastníckeho poplatku podľa cenníka do pokladne správcu.

6. Prihlasovanie sa na Mošovský jarmok bude prebiehať prostredníctvom internetovej stránky jarmok.mosovce.sk. Zaregistrovať sa na tejto stránke je možné od 01.04.2016 a podávanie prihlášok je od 08.08.2018. Počas mesiaca určeného hlavne k registrácii, je možnosť sa zoznámiť s fungovaním stránky, podmienkami a pokynmi k podávaniu prihlášok. Rezervácia miesta bude prebiehať nasledovne:

a/ vyplniť všetky údaje potrebné k podaniu prihlášky (výber sortimentu na predaj a výber predajného miesta)

b/ podať prihlášku a rezervovať si miesto pre stánok

c/ schválenie/neschválenie prihlášky organizátorom

d/ od schválenia prihlášky bude mať zaregistrovaný účastník 3 týždne na zaplatenie za rezervované miesto

e/ po zrealizovaní úhrady bude miesto rezervované iba pre daného účastníka, v prípade ak účastnícky poplatok za miesto nebude uhradený v stanovenom termíne, miesto bude opäť voľné.

7. Za termín úhrady účastníckeho poplatku za účasť na Mošovský jarmok je považovaný deň, v ktorom sú finančné prostriedky pripísané na účte správcu jarmoku. Týmto dňom je pridelené miesto na predaj záujemcovi garantované.


Čl. IV.

Platobné podmienky a výška poplatkov.

Účastnícky poplatok za jarmok je schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. E/16./2016 zo dňa 21.04.2016. Celková výška účastníckeho poplatku je stanovená v  závislosti od sortimentu predávaného tovaru a veľkosti zastavanej plochy stánku na dobu trvania jarmoku t. j. 2 dni.

Verejné priestranstvo Mošovského jarmoku je rozdelené do zón (podľa mapovej prílohy), v ktorých budú umiestnené zariadenia a predajné stánky. Za jedno predajné miesto sa považuje plocha do 2 m2 (dĺžka stánku 1 m, hĺbka stánku 2 m). Pri väčšej ploche sa suma násobí úmerne k veľkosti predajného miesta.

 

Umiestnenie tovarov v zónach a účastnícky poplatok:

- výrobky ľudových umelcov, vyrezávané lyžice, naberačky, varešky, pletené košíky, drobné výrobky z dreva,
  ostatné drevené výrobky (nádoby, korytá, gelety) 3,50 €
- hrnčiarske, kováčske a plechárske výrobky 3,50 €
- výšivky a ostatné ručné práce, domáce tkané koberce 3,50 €
- tkané koberce 10 €
- ľudové výrobky z kože (opasky, prívesky), klobúky 3,50 €
- domáce koláče, zákusky, medovníčky 3,50 €
- trdelníky, langoše, pukance, a palacinky a varená kukurica 20 €
- oštiepky a parenice 15,00 €
- alkoholické nápoje samostatne a s jedlami 70 €
- tepelne spracované jedlá (klobásy, párky, ”cigánske” pečienky.....) bez predaja alkoholických nápojov 55 €
- samostatne burčiak a sudové víno 40 €
- med, výrobky z medu 15 €
- medovina 35 € 
- sladkosti, cukrová vata, turecký med, perníky 10 €
- potraviny (olej, cukor, múka), prísady, pochutiny do jedál 12 €
- údeniny nie tepelne spracované 20 €
- nábytok 22 €
- knihy a obrazy 5 €
- hračky, suveníry a upomienkové predmety, kamene, aromaterapia, keramika,
  fotografovanie, umelé kvety, bižutéria, tkané koberce, CD, vyhrievané vankúše,
  domáce potreby, ručné mechanické a elektrické náradie a mechanizmy, autodoplnky 10 €
- textilné, kožené, pletené výrobky, obuv, kusový textil, bytový textil 20 €
- výrobky z prútia 10 €
- kozmetika, textilná a kožená galantéria a okuliare, dáždniky, telefóny, kahance 12 €
- masážne prístroje 10 €
- balóniky 20 €
- kvety, zelenina, ovocie a ostatné poľnohospodárske plodiny 10 €
- nafukovacie hrady (1 ks) 60 €
- elektrické autíčka (1 ks) 20 €
- kolotoče a iné podobné zariadenia (strelnice, hracie automaty, svetelné hry) 100 €
- výstava áut 150 €

 

V prípade, že kontrola zistí, že stánok bol postavený bez zaplatenia poplatku, základný poplatok bude predávajúcemu zvýšený o 50 %, to platí aj v prípade, že predávajúci predáva iný druh tovaru na aký má správcom jarmoku vydané povolenie na predaj.
Zaplatením poplatku predajca súhlasí s podmienkami organizačného poriadku Mošovského jarmoku.
Občania Mošoviec sú oslobodení od účastníckeho poplatku, pokiaľ ich sortimentom sú remeselnícke výrobky, potreby pre domácnosť a výrobky ľudovej tvorby.
Počet prípojok a elektrický príkon je limitovaný. Samostatné prípojky pre registračné pokladne organizátor jarmoku nebude poskytovať.

 

Pripojenie na vodovod organizátori jarmoku pre predajcov nezabezpečujú. Pitnú vodu do nádob bude možné načerpať na miestach vyznačených organizátormi (Obecný úrad), menšie množstvo vody môže byť poskytnuté po dohode s riaditeľkou školy v budove ZŠ, resp. po individuálnej dohode s vlastníkmi rodinných domov.

 

 

 

Ing. Peter Košík
  starosta obce